Zadanie 1

Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym podstawą jest odcinek AB. Na ramieniu BC zaznaczono punkt D tak, że powstały dwa trójkąty równoramienne, w których taką samą długość mają odcinki AB, AD, CD. Oblicz miary kątów trójkąta ABC.

ODPOWIEDŹ - Zadanie 1

 

72°, 72°, 36°